Tuesday, February 12, 2013

Цөмийн сургалтад оролцов


2012 оны 11-р сард сэтгүүлчдэд Цөмийн эсрэг сургалт явуулахад оролцож, цөмийн хууль-эрхзүйн байдлыг таниулав.

Сургалтад оролцогсод

2013 оны 1-р сард ТББ-ынханд Цөмийн эсрэг сургалт явуулахад оролцож, цөмийн хууль-эрхзүйн шинэчлэл хийх шаардлагатай байгааг таниулав.

Дээрх 2 сургалтыг цөмийн эсрэг идэвхтэн Л.Бор голлон зохион байгуулсан юм.

No comments: